REGULAMIN

§ 1. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
 2. Sprzedawca – Tomka Sp. zo.o. ul. Malmeda 7 15-440 Białystok nip 5422854336 regon 052231207 krs 0000200647
 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem Tokaj.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;
 5. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;
 8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Tokaj.com.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;
 9. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego Tokaj.com.pl, dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów.
 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 11. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§2 Postanowienia ogólne

Każdy z gości Restauracji Węgierskiej Tokaj jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Restauracja

1. Na terenie restauracji można spożywać posiłki oraz napoje (w tym napoje alkoholowe) zakupione wyłącznie w Restauracji Węgierskiej Tokaj.

2. Osób nietrzeźwych nie obsługujemy.

3. W Restauracji Węgierskiej Tokaj obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

4. W Restauracji Węgierskiej Tokaj obowiązuje zakaz wstępu ze zwierzętami.

5. Za dzieci przebywające na terenie restauracji odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki restauracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

6. Za rzeczy pozostawione bez opieki Restauracja Węgierska Tokaj nie odpowiada.

7. Obsługa może odmówić wstępu do Restauracji Węgierskiej Tokaj każdej osobie bez podania konkretnej przyczyny. Zakaz ten będzie szczególnie stosowany wobec: – osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi i osób trzecich – osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających – osób , które mimo zakazu próbują wnieść oraz spożywać własne napoje, napoje alkoholowe, dania, desery i inne artykuły spożywcze – osób mających zakaz wstępu do Restauracji Zakaz ten będzie stosowany wobec wszystkich osób łamiących regulamin Restauracji, włącznie z osobami mającymi w Restauracji rezerwacje stolików, a poniesione koszty związane z rezerwacją nie zostaną zwrócone.

§3 Rezerwacje i zamówienia

1. Rezerwacji stolików można dokonać telefonicznie pod numerem wskazanym w zakładce kontakt, osobiście w Restauracji a także za pośrednictwem strony tokaj.com.pl.

2. Zamówienia telefoniczne na wynos/dowóz prosimy składać pod numerem telefonu podanym w zakładce kontakt.

§4 Bezpieczeństwo

1. Dla bezpieczeństwa gości wprowadzone są w Restauracji środki ochrony polegające na stałym monitorowaniu obiektu za pomocą monitoringu wizyjnego.

2. Zakazuje się wnoszenia do Restauracji własnych napojów, jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.

3. Osoby wchodzące do Restauracji maja obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

4. W przypadku łamania prawa lub regulaminu Restauracji, niszczenia mienia Restauracji przez gościa, pracownicy Restauracji Tokaj uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu gościa z Restauracji lub jeśli to konieczne, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania podejrzanej o łamanie prawa osoby do czasu przekazania jej policji.

5. Za szkody materialne wyrządzone na terenie Restauracji Węgiersiej Tokaj konsument-gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

§5 Reklamacje

1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, Konsument może złożyć reklamację poprzez pisemne zgłoszenie wysłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Malmeda 7  15-440 Białystok bądź poczty elektronicznej, na adres: restauracja@tokaj.com.pl

2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. datę oraz opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji;
b. dokładny opis roszczeń Konsumenta;
c. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.

3. Spółka ustosunkuje się do reklamacji w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4. W Restauarcji Tokaj nie ma mozliwości odstąpienia od umowy na odległość z racji sprzedawanej usługi.

§6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.TOKAJ.com.pl oraz jest dostępny w Restauracji Węgierskiej Tokaj.

2. Właściciele Restauracji Węgierskiej Tokaj zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu o dowolnym czasie bez podania przyczyny.

6. Restauracja Węgierska Tokaj nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego zachowania, a zwłaszcza skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte podczas przebywania na terenie restauracji.

0